Writer/文筆家

【書評】90年代が鳴りやんだら──『音楽が鳴りやんだら』

文芸誌『新潮』2022年11月号に、高橋弘希著『音楽が鳴りやんだら』(文藝春秋、2022)の書評が掲載されました。